બંધ

મામલતદાર ઓફિસ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

મામલતદાર ઓફિસ
પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇમેલ ફોન ફેક્સ સરનામું
કોઈ ફોટો નથી શ્રી કમલ ચૌધરી મામલતદાર પાલનપુર (ગ્રામ્ય) mam-palanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02742257261 મામલતદાર પાલનપુર (ગ્રામ્ય)
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એલ. જે. મકવાણા મામલતદાર ડીસા (શહેર) mam-deesa[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02744222250 મામલતદાર ડીસા (શહેર)
કોઈ ફોટો નથી શ્રી ડી. એ. દરજી મામલતદાર થરાદ mam-tharad[at]gujarat[dot]gov[dot]in +912737223675 મામલતદાર ઓફિસ થરાદ, તાલુકા-થરાડ, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385565
કોઈ ફોટો નથી શ્રી જે. એચ. પાણ (ઈ.ચા.) મામલતદાર લાખણી mam-rev-lakhani[at]gujarat[dot]gov[dot]in +912744256111 મામલતદાર ઓફિસ લાખણી, તાલુકા-લાખની, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385535
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એમ. બી. દરજી (ઈ.ચા.) મામલતદાર દિયોદર mam-deodar[at]gujarat[dot]gov[dot]in +912735244626 મામલતદાર ઑફિસો દિયોદર, તાલુકા-દિયોદર, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385330
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એસ. સી. ઘોટીયા મામલતદાર અમિરગઢ Mamamirgadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in +912742232176 મામલતદાર ઑફિસ અમિરગઢ, તાલુકા-અમિરગઢ, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385130
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એમ. ડી. માળી (ઈ.ચા.) મામલતદાર ભાભર mam-bhanbhar[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02735222677 મામલતદાર ઑફિસ ભાભર, તાલુકા-ભાભર, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385320
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એ. ટી. રાઠોડ મામલતદાર દાંતા danta-danta-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in +912749278234 મામલતદાર ઓફિસ દાંતા, તાલુકા-દાંતા, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385120
કોઈ ફોટો નથી શ્રી કે. એ. શિકારી મામલતદાર દાંતીવાડા mam-dantiwada[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02748278081 મામલતદાર ઓફિસ દાંતીવાડા, તાલુકા-દાંતીવાડા, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385505
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એ. જે. પારધી મામલતદાર ડીસા (ગ્રામ્ય) mam-deesa[at]gujarat[dot]gov[dot]in +912744222250 મામલતદાર ઑફિસ ડીસા, તાલુકા-ડીસા, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385535