બંધ

પ્રાંત અધિકારી ઓફિસ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

પ્રાંત અધિકારી ઓફિસ
પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇમેલ ફોન ફેક્સ સરનામું
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એસ. ડી. ગીલ્વા પ્રાંત અધિકારી પાલનપુર po-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02742257335 02742257335 પ્રાંત કચેરી, પાલનપુર
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એસ. ડી. ગીલ્વા (ઈ.ચા.) પ્રાંત અધિકારી દાંતા sdm-rev-danta[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02749278063 02749078061 પ્રાંત ઓફીસ, દાંતા
કોઈ ફોટો નથી શ્રી વાય. પી. ઠક્કર પ્રાંત અધિકારી ધાનેરા sdm-rev-dhanera[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02748222012 02748222012 પ્રાંત કચેરી, ધાનેરા
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એમ. એમ. દેસાઈ પ્રાંત અધિકારી, દિઓદર sdm-rev-deodar[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02735245020 02735245020 પ્રાંત કચેરી, દિઓદર
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એફ. એ. બાબી (ઈ.ચા.) પ્રાંત અધિકારી ડીસા sdm-deesa-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02744230400 02744230100 પ્રાંત ઓફીસ, ડીસા
કોઈ ફોટો નથી શ્રી વી. સી. બોડાણા પ્રાંત અધિકારી થરાદ sdm-tharad-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02737223178 02737223178 પ્રાંત કચેરી, થરાદ
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એન.એસ. ગઢવી પ્રાંત અધિકારી સુઈગામ sdm-rev-suigam[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02740223601 પ્રાંત કચેરી, સુઈગામ