બંધ

પંચાયત ઓફિસ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

પંચાયત ઓફિસ
પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇમેલ ફોન ફેક્સ સરનામું
કોઈ ફોટો નથી શ્રી સ્વપ્નીલ ખરે ડી.ડી.ઓ.-જીલ્લા વિકાસ અધિકારી ddo-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02742254060 02742252063 સરદાર પટેલ પંચાયત ભવન, પાલનપુર, બનાસકાંઠા - 385001
કોઈ ફોટો નથી શ્રી કે.એ.ભાટિયા ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી tdo-suigam[at]gujarat[dot]gov[dot]in તાલુકા પંચાયત કચેરી, સુઈગામ, બનાસકાંઠા
કોઈ ફોટો નથી શ્રી વિજયાબેન પ્રજાપતિ ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી tdo[dot]lakhani[dot]gov[dot]in[at]gmail[dot]com 02744256001 તાલુકા પંચાયત કચેરી, લાખની, બનાસકાંઠા
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એન.સી.ઠાકોર ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી tdo-deodar[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02735244427 તાલુકા પંચાયત કચેરી, દિઓદર, બનાસકાંઠા
કોઈ ફોટો નથી શ્રી અંકિતા ઓઝા ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી tdo-dantiwada[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02748274300 તાલુકા પંચાયત કચેરી, દાંતીવાડા, બનાસકાંઠા
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એસ.એ. જેઠવા ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી tdo-dhanera[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02748222053 તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધાનેરા, બનાસકાંઠા
કોઈ ફોટો નથી શ્રી કેતન કે.પ્રજાપતિ ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી tdo-amirgadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02742232089 તાલુકા પંચાયત કચેરી, અમિરગઢ, બનાસકાંઠા
કોઈ ફોટો નથી શ્રી અભિષેક પરમાર ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી tdo-danta[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02749278236 તાલુકા પંચાયત કચેરી, દાંતા, બનાસકાંઠા
કોઈ ફોટો નથી શ્રીમતી આર. એમ. પરમાર ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી tdo-kankrej[at]gujrat[dot]gov[dot]in 02747233723 તાલુકા પંચાયત કચેરી, કાંકરેજ, બનાસકાંઠા
કોઈ ફોટો નથી શ્રી રાહુલ પી. ભારદ્વાજ ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી tdo-vav[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02740227032 તાલુકા પંચાયત કચેરી, વાવ, બનાસકાંઠા