બંધ

કૉલેક્ટોરેટે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કૉલેક્ટોરેટે
પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇમેલ ફોન ફેક્સ સરનામું
કોઈ ફોટો નથી શ્રી આનંદ પટેલ કલેકટર, બનાસકાંઠા collector-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in +919978406204 +912742252740 જિલ્લા સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001
કોઈ ફોટો નથી શ્રી એ. ટી. પટેલ નિવાસી અધિક કલેક્ટર rdc-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in +912742254004 +912742252740 જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લ સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001
કોઈ ફોટો નથી શ્રી જયદીપસિંહ ચૌહાણ કલેકટર ટૂ ચીટનીશ Chitnish-ban[at]gujrat[dot]gov[dot]in +912742255787 જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લ સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001
કોઈ ફોટો નથી શ્રી ડી. એસ. નિનામા નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી dydeo-pln-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in +912742260791 જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લ સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001