બંધ

હેલ્પલાઇન

ઓફિસ / સેવા સંપર્ક નં.
જિલ્લા હેલ્પલાઇન 02742-1077
બચાવ અને રાહત કમિશનર 1070
જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર હેલ્પલાઇન +91 2742-250627
હોનારત પ્રબંધન નિયંત્રણ ખંડ 02742-250627
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, પાલનપુર 02742-258351, 250699, 257372
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, ડીસા 02744-222333, 221900
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, થરાદ 02737-223101, 222065
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, ધનેરા 02748-222142
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, ભાભર 02735-222052, 222133
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, કાંકરેજ-થરા 02747-222036
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ 02749-262136, 262008
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, એચપીસીએલ, ચંડીસર 02742-283733, 283732
પોલીસ 100
એમ્બ્યુલન્સ 108
એનિમલ ઇમર્જન્સી 1962

 

તાલુકા બચાવ અને રાહત કંટ્રોલરુમ હેલ્પલાઈન
અનુક્રમ નં. તાલુકો કચેરીનંબર
પાલનપુર ૦૨૭૪૨-૨૫૭૨૬૧
દાંતા ૦૨૭૪૯-૨૭૮૧૩૪
વડગામ ૦૨૭૩૯-૨૬૨૦૨૧
અમિરગઢ ૦૨૭૪૨-૨૩૨૧૭૬
ડીસા ૦૨૭૪૪-૨૨૨૨૫૦
કાંકરેજ ૦૨૭૪૭-૨૩૩૭૨૧
થરાદ ૦૨૭૩૭-૨૨૩૬૭૫
વાવ ૦૨૭૪૦-૨૨૭૦૨૨
દિયોદર ૦૨૭૩૫-૨૪૪૬૨૬
૧૦ ભાભર ૦૨૭૩૫-૨૨૨૬૭૭
૧૧ ધાનેરા ૦૨૭૪૮-૨૨૨૦૨૪
૧૨ દાંતીવાડા ૦૨૭૪૮-૨૭૮૦૮૧
૧૩ સુઈગામ ૦૨૭૪૦-૨૨૩૬૪૨
૧૪ લાખણી ૦૨૭૪૪-૨૨૨૬૭૭