બંધ

હેલ્પલાઇન

ઓફિસ / સેવા સંપર્ક નં.
જિલ્લા હેલ્પલાઇન 02742-1077
બચાવ અને રાહત કમિશનર 1070
જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર હેલ્પલાઇન +91 2742-250627
હોનારત પ્રબંધન નિયંત્રણ ખંડ 02742-250627
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, પાલનપુર 02742-258351, 250699, 257372
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, ડીસા 02744-222333, 221900
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, થરાદ 02737-223101, 222065
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, ધનેરા 02748-222142
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, ભાભર 02735-222052, 222133
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, કાંકરેજ-થરા 02747-222036
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ 02749-262136, 262008
ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, એચપીસીએલ, ચંડીસર 02742-283733, 283732
દાંતીવાડા ડેમ 02748-278391, 02744-220071
સીપુ ડેમ 02748-291396, 280796
મુકતેશ્વર ડેમ 02739-288040,288081
જીલ્લા પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ – પાલનપુર 02742-252600
કંટ્રોલ રૂમ – એસ.આર.પી કેમ્પ – મડાણા – પાલનપુર 02742-283658
બનાસકાંઠા સેટેલાઈટ ફોન નં. 89911 15042
સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર – ગાંધીનગર – સેટેલાઈટ ફોન નં. 89911 15020
મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી – જી.એસ.ડી.એમ.એ – ગાંધીનગર સેટેલાઈટ ફોન.નં. 89911 15019
બનાસડેરી – પાલનપુર 02742-253881
વન વિભાગ કંટ્રોલ રૂમ – પાલનપુર બનાસકાંઠા 02742-257084
પોલીસ 100
એમ્બ્યુલન્સ 108
એનિમલ ઇમર્જન્સી 1962
મહિલા હેલ્પ લાઈન 181
બીમાર/ તાવ (આરોગ્ય) માટે 104

 

તાલુકા બચાવ અને રાહત કંટ્રોલરુમ હેલ્પલાઈન
અનુક્રમ નં. તાલુકો કચેરીનંબર
પાલનપુર ૦૨૭૪૨-૨૫૭૨૬૧
દાંતા ૦૨૭૪૯-૨૭૮૧૩૪
વડગામ ૦૨૭૩૯-૨૬૨૦૨૧
અમિરગઢ ૦૨૭૪૨-૨૩૨૧૭૬
ડીસા ૦૨૭૪૪-૨૨૨૨૫૦
કાંકરેજ ૦૨૭૪૭-૨૩૩૭૨૧
થરાદ ૦૨૭૩૭-૨૨૩૬૭૫
વાવ ૦૨૭૪૦-૨૨૭૦૨૨
દિયોદર ૦૨૭૩૫-૨૪૪૬૨૬
૧૦ ભાભર ૦૨૭૩૫-૨૨૨૬૭૭
૧૧ ધાનેરા ૦૨૭૪૮-૨૨૨૦૨૪
૧૨ દાંતીવાડા ૦૨૭૪૮-૨૭૮૦૮૧
૧૩ સુઈગામ ૦૨૭૪૦-૨૨૩૬૪૨
૧૪ લાખણી ૦૨૭૪૪-૨૨૨૬૭૭