બંધ

સંપર્ક

આ વેબસાઈટ નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર દ્વારા ડિઝાઇન અને બનાવવામાં આવી છે અને જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, બનાસકાંઠા દ્વારા સંચાલિત છે.

જો તમારી પાસે આ વેબસાઇટ અંગે કોઇ પ્રશ્ન છે, તો તમે dpm-banaskantha[at]gujarat[dot]gov[dot]in પર વેબ માહિતી મેનેજરને લખી શકો છો.

પ્રતિસાદ દ્વારા સામગ્રી, ડિઝાઇન, અથવા તકનીકથી સંબંધિત કોઈપણ પ્રતિક્રિયા સબમિટ કરી શકાય છે.

તમે નીચેના સરનામે સંપર્ક કરી શકો છો:

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ

જીલ્લા સેવા સદન,

જોરાવર પેલેસ કમ્પાઉન્ડ,

પાલનપુર, બનાસકાંઠા,

ગુજરાત – 385001

કોલ : +91 2742 257171, +91 2742 252740

 

આપાતકાલીન
જિલ્લા હેલ્પલાઈન
કોલ : +91 2742 1077