બંધ

વિભાગો

  • જમીન શાખા
  • પુરવઠા શાખા
  • ડુડા (જિલ્લા શહેરી વિકાસ એજન્સી) શાખા
  • નગરપાલિકા
  • પશુપાલન