બંધ

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો(FAQ)
ક્રમ નં. શીર્ષક ફાઇલ
1 ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (ઇવીએમ) અને વોટર વેરિફાયબલ પેપર ઑડિટ ટ્રેઇલ (વીવીપીએટી) FAQ જુઓ (6.76 MB)