બંધ

વહીવટી માળખું

હોદ્દો સંપર્ક નં. ઇમેઇલ
કલેકટર, બનાસકાંઠા 02742-257171 collector-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
   જીલ્લા વિકાસ અધિકારી 02742-254060 ddo-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
   જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક 02742-257015 sp-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
   નિવાસી અધિક કલેકટર 02742-254004 rdc-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
      નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી 250452-260791 dydeo-pln-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
      નાયબ કલેકટર, એમડીએમ 02742-257253
      કલેકટર માટે ચીટનીશ 02742-255787 chitnish-ban[at]gujrat[dot]gov[dot]in
      જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી 02742-254309 dso-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
      પ્રાંત અધિકારી પાલનપુર 02742-257335 po-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર પાલનપુર 02742-257261 mam-palanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર વડગામ 02739-262021 mam-vadgam[at]gujarat[dot]gov[dot]in
      પ્રાંત અધિકારી દાંતા 02749-278063 sdm-rev-danta[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર દાંતા 02749-278134 danta-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર અમિરગઢ 02742-232176 mamamirgadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in
      પ્રાંત અધિકારી ધાનેરા 02748-222012 sdm-rev-dhanera[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર ધનેરા 02748-222024 mam-dhanera[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર દાંતીવાડા 02748- 278081 mam-dantiwada[at]gujarat[dot]gov[dot]in
      પ્રાંત અધિકારી દિયોદર 02735-245020 sdm-rev-deodar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર દિયોદર 02735-244626 mam-deodar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર લાખણી 02744-256111 mam-lakhni[at]gujarat[dot]gov[dot]in
      પ્રાંત અધિકારી ડીસા 02744- 230400 sdm-deesa-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર ડીસા 02744-222250 mam-deesa[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર કાંકરેજ 02747-233721 mam-kankrej[at]gujarat[dot]gov[dot]in
      પ્રાંત અધિકારી થરાદ 02737-223178 sdm-tharad-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર થરાદ 02737-223675 mam-tharad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર વાવ 02740-227022 mam-vav[at]gujarat[dot]gov[dot]in
      પ્રાંત અધિકારી સુઈગામ 02740-223601 sdm-rev-suigam[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર સુઇગામ 02740-223642 mam-suigam-banas[at]gujarat[dot]gov[dot]in
         મામલતદાર ભાભર 02735-222677 mam-bhanbhar[at]gujarat[dot]gov[dot]in