બંધ

વહીવટી તંત્ર

બનાસકાંઠા જીલ્લાનું વહીવટી તંત્ર

વિભાગ સંખ્યા
કલેક્ટર-કચેરી 01
સબ ડીવીજન (પ્રાંત કાર્યાલય) 07
તાલુકા / બ્લોક 12
ગામો અને પંચાયતો 1237
વિધાનસભા વિભાગો 07