બંધ

ફોર્મ્સ

અહીંથી જરૂરી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
આવશ્યક સેવાઓ પરના વ્યક્તિઓ કે જેઓ સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૪ અંતર્ગત મતદાનના દિવસે ચૂંટણી ફરજ પર હોય તેમના માટે પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ (ફોર્મ-૧૨ડી) 15/03/2024 જુઓ (448 KB)
રેશનકાર્ડ વિભાજનથી મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ પ 13/07/2018 જુઓ (822 KB)
રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ૪ 13/07/2018 જુઓ (431 KB)
રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૩ 13/07/2018 જુઓ (346 KB)
ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૯ 13/07/2018 જુઓ (340 KB)
નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા નમુના-ર (બે) 13/07/2018 જુઓ (815 KB)
યાત્રાનું લાયસન્સ માટેની અરજી 13/07/2018 જુઓ (580 KB)
જારી કરેલા લાઇસન્સથી સંબંધિત સંબંધિત સેવાઓ માટે અરજી 13/07/2018 જુઓ (579 KB)
એર હથિયાર ડીલર્સ માટે હથિયારોના લાયસન્સનો અરજી 13/07/2018 જુઓ (400 KB)
સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગે 03/07/2018 જુઓ (55 KB)