બંધ

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાલા)

સરકારી સર્કીટ હાઉસ
અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સંપર્ક નંબર
પાલનપુર ૦૨૭૪૨-૨૫૨૫૩૯, ૦૨૭૪૨-૨૫૩૭૫૪
થરાદ ૦૨૭૩૭-૨૨૩૬૭૭
સુઈગામ
માવસારી ૦૨૭૪૦-૨૨૩૬૦૮
અંબાજી ૦૨૭૪૯-૨૬૨૧૫૭
દાંતા ૦૨૭૪૯-૨૬૨૧૫૭
ભાભર ૦૨૭૪૯-૨૭૮૧૨૦
ડીસા ૦૨૭૩૫-૨૨૨૦૪૭
વડગામ ૦૨૭૪૪-૨૩૦૭૦૦
૧૦ ધાનેરા ૦૨૭૩૯-૨૬૧૦૭૦
૧૧ થરા

 

અન્ય આવાસો
અનુક્રમ નામ સરનામું
બાલારામ પેલેસ રીસોર્ટ ગામ : ચિત્રાસણી, પાલનપુર, બનાસકાંઠા
ભવાનીવિલા – દાંતા ભવાની વિલા, દાંતા, બનાસકાંઠા
સનરાઈસ પેલેસ હોટેલ અંબાજી મંદીર પાસે, અંબાજી, બનાસકાંઠા, ૩૮૫૧૧૦
પિત્રુક્રુપા ગેસ્ટ હાઉસ ત્રણ હનુમાન મંદીર, ડીસા, બનાસકાંઠા, ૩૮૫૫૩૫
હોટેલ આકાશ ગંગા કંભારીયા રોડ, બસ સ્ટેશન પાસે, બનાસકાંઠા, ૩૮૫૧૧૦
શિવધારા રિસોર્ટ
આબુ હાઇવે,પાલનપુર, બનાસકાંઠા