બંધ

ડિરેક્ટરી

ફિલ્ટર નિર્દેશિકા વિભાગ મુજબ

ફિલ્ટર

જિલ્લા પંચાયત

નામ હોદ્દો મોબાઈલ નમ્બર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર
શ્રી ર્ડા. એમ.એચ.ત્રિવેદીકવોલીટી મેડીકલ ઓફીસરશ્રી02742253015
શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિવહીવટી અધિકારીશ્રી, કુટુંબ કલ્યાણ942905343302742253015
શ્રી ડી.કે.પરમારમ.નિયામકશ્રી, જી.એલ.ડી.સી.997425131502742252203
ઇ/ચા.ર્ડા. ચંદનબેન અખાણીજિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી909904190402742253537
શ્રી ડી.એન.પટેલમત્સ્યઉધ્યોગ નિરીક્ષક990484414202742253529
શ્રી વી.એ.ભરતીયાનિરંતર શિક્ષણાધિકારીશ્રી942971812502742254066
શ્રી એન.એમ.ભટોળપ્રો.મે.જી.જળસ્ત્રાવ વિકાસ એકમ942694884402742259443
શ્રી કે.પી.પટેલઆંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી942848187002742252625
શ્રી કે.એસ.ઝાલાપ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી997840564102742257188
શ્રી એસ.બી.ઉપાધ્યાયજિલ્લા પશુપાલન અધિકારીશ્રી942651586002742252305

જીલ્લા વહીવટ

નામ હોદ્દો મોબાઈલ નમ્બર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર
શ્રી સંદીપ જે. સાગલેકલેક્ટરશ્રી બનાસકાંઠા997840620402742257171
શ્રી અજય દહિયાજિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી બનાસકાંઠા0274225406002742252063
શ્રી એલ. બી. બાંભણીયાનિવાસી અધિક કલેક્ટર997840517602742254004
શ્રી તરૂણ કુમાર દુગ્ગલજિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી99784050650274225701502742252190
શ્રી એસ. ડી. ગીલ્વાનાયબ કલેક્ટર - પાલનપુર756700819502742257335
શ્રી રવિન્દ્રસિંહ વી. વાળાનિયામકશ્રી જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી પાલનપુર992504203802742260004253850252287
શ્રી વી. સી. બોડાણાનાયબ કલેક્ટર - થરાદ756700812702737223178
શ્રી કે. એસ. ઝાલાપ્રાયોજના વહિવટદારશ્રી, ટ્રાયબલ સબ પ્લાન, પાલનપુર99784056410274225718802742260372
શ્રી કુલદિપસિંહ વાળાનાયબ કલેક્ટર - દિયોદર756700820702735245020
શ્રી આર. બી. અસારીનાયબ કલેક્ટર - સુઇગામ94084051930274022360102740223601

તાલુકા પંચાયત

નામ હોદ્દો મોબાઈલ નમ્બર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર
ઇ.ચા. શ્રી આર.એ. ત્રિવેદીતાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી, સુઇગામ7069077566223637
શ્રી પી.ડી.સેનમાતાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી, લાખણી7069077567256001
શ્રી બી.ડી.સોલંકીતાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી, વાવ7567020011227032
ઇ.ચા. શ્રી બી.એમ.ગુજોરતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, થરાદ7567012599223674
શ્રી આર.ડી.પોરણીયાતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ભાભર7567012467233723
શ્રી એસ.આર.ઓઝા(કરાર)તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી, દિયોદર7567012386244427
ઇ.ચા.શ્રી અનિલ ત્રીવેદીતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, શિહોરી7567019620233723
ઇ.ચા. શ્રી બી.ડી.સોલંકીતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ધાનેરા7567018549222053
ઇ.ચા. શ્રી બી.સી.રાજપુતતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, દાંતીવાડા7567012537278300
ઇ.ચા. શ્રી પી.ડી.સેનમાતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ડીસા7567019547220063

નગરપાલિકા

નામ હોદ્દો મોબાઈલ નમ્બર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર
શ્રી ઉપેન્દ્ર ગઢવીમુખ્ય અધિકારીશ્રી,નગરપાલિકા થરા,કાંકરેજ02747-222036
શ્રી કલ્પેશ ભટ્ટમુખ્ય અધિકારીશ્રી,નગરપાલિકા ભાભર02735-222052
શ્રી વી.બી.પરમારમુખ્ય અધિકારીશ્રી,નગરપાલિકા ધાનેરા02748-222142
શ્રી રશ્મિ પટેલમુખ્ય અધિકારીશ્રી,નગરપાલિકા થરાદ02737-222065
શ્રી જીગર પટેલમુખ્ય અધિકારીશ્રી,નગરપાલિકા ડીસા02744-221900
શ્રી પંકજ બારોટમુખ્ય અધિકારીશ્રી,નગરપાલિકા પાલનપુર02742-252031