બંધ

વસ્તીવિષયક

૨૦૧૧ ની વસ્તીગણતરી મુજબ બનાસકાંઠા જીલ્લાની વસતી 3,૧૧૬,૦૪૫ છે. આનાથી તે ભારતમાં (કુલ ૬૪૦ માંથી) ૧૧૧ માં ક્રમે આવે છે જિલ્લાની વસ્તી ગીચતા (૭૫૦/ચો માઈલ) ચોરસ કિલોમીટર માં ૨૯૦ રહેવાસીઓની છે. ૨૦૦૧-૨૦૧૧ ના દાયકામાં તેની વસ્તીવૃદ્ધિનો દર ૨૪.૪૩ ટકા હતો. બનાસકાંઠામાં પ્રત્યેક ૧,૦૦૦ પુરુષો માટે ૯૩૬ સ્ત્રીઓનો જાતિ ગુણોત્તર છે, અને સાક્ષરતા દર ૬૬.૩૯% છે. જિલ્લા ૨૩.૩૩ થી ૨૪.૪૫ ઉત્તર અક્ષાંશ અને ૭૨.૧૫ થી ૭૩.૮૭ પૂર્વ રેખાંશ વચ્ચે આવેલું છે.

 

કલમ મહત્વ કલમ મહત્વ
વિસ્તાર ૧૨૭૦૩ ચોરસ કિ.મી. પ્રાંત કચેરીઓની સંખ્યા ૦૭
તાલુકાઓની સંખ્યા ૧૪ ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા ૮૭૭
નગરપાલિકાઓની સંખ્યા ૦૬ ગામોની સંખ્યા ૧૨૫૧