બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કૉલેક્ટોરેટે

નામ હોદ્દો ઇમેલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી વરુણકુમાર બરનવાલકલેકટર, બનાસકાંઠાcollector-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001+912742257171+912742252740
શ્રી સી.પી.પટેલનિવાસી અધિક કલેક્ટરrdc-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લ સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001+912742254004+912742252740
શ્રી કે.એસ.મકવાણાકલેકટર ટૂ ચીટનીશChitnish-ban[at]gujrat[dot]gov[dot]inજિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લ સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001+912742255787
શ્રી હરિ ગઢવીનાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીdydeo-pln-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લ સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001+912742260791

પ્રાંત અધિકારી ઓફિસ

નામ હોદ્દો ઇમેલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી કે.પી.ચૌધરીપ્રાંત અધિકારી પાલનપુરpo-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, પાલનપુર0274225733502742257335
શ્રી એસ.ડી.વર્માપ્રાંત અધિકારી દાંતાsdm-rev-danta[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફીસ, દાંતા0274927806302749078061
શ્રી કે.આર.ઉનડકટપ્રાંત અધિકારી ધાનેરાsdm-rev-dhanera[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, ધાનેરા0274822201202748222012
શ્રી ડી.એન.કાછડપ્રાંત અધિકારી, દિઓદરsdm-rev-deodar[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, દિઓદર0273524502002735245020
કુ. નેહા પંચાલપ્રાંત અધિકારી ડીસાsdm-deesa-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફીસ, ડીસા0274423040002744230100
શ્રી ટી.કે.જાનીપ્રાંત અધિકારી થરાદsdm-tharad-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, થરાદ0273722317802737223178
શ્રી કાર્તિક જીવાણી, (આઈ.એ.એસ.)પ્રાંત અધિકારી સુઈગામsdm-rev-suigam[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, સુઈગામ02740223601

મામલતદાર ઓફિસ

નામ હોદ્દો ઇમેલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી કેતન આર.ચૌધરીમામલતદાર પાલનપુર (ગ્રામ્ય)mam-palanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર પાલનપુર (ગ્રામ્ય)02742257261
શ્રી એસ. ડી. બોડાણામામલતદાર ડીસા (શહેર)mam-deesa[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ડીસા (શહેર)02744222250
શ્રી કે.એચ.વાઘેલામામલતદાર થરાદmam-tharad[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ થરાદ, તાલુકા-થરાડ, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385565+912737223675
શ્રી એમ.ડી.ગોહેલમામલતદાર લાખણીmam-rev-lakhani[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ લાખણી, તાલુકા-લાખની, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385535+912744256111
શ્રી અરવિંદ આર. નિનામામામલતદાર દિયોદરmam-deodar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસો દિયોદર, તાલુકા-દિયોદર, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385330+912735244626
શ્રી વી.જી.રાવલમામલતદાર અમિરગઢMamamirgadh[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ અમિરગઢ, તાલુકા-અમિરગઢ, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385130+912742232176
શ્રી રમેશભાઈ ચૌધરીમામલતદાર ભાભરmam-bhanbhar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ ભાભર, તાલુકા-ભાભર, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 38532002735222677
શ્રી અજીતસિંહ ચૌહાણમામલતદાર દાંતાdanta-danta-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ દાંતા, તાલુકા-દાંતા, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385120+912749278234
સુશ્રી એમ.બી.પટેલમામલતદાર દાંતીવાડાmam-dantiwada[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ દાંતીવાડા, તાલુકા-દાંતીવાડા, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 38550502748278081
શ્રી બકુલેશ એસ દરજીમામલતદાર ડીસા (ગ્રામ્ય)mam-deesa[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ ડીસા, તાલુકા-ડીસા, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385535+912744222250

પંચાયત ઓફિસ

નામ હોદ્દો ઇમેલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી સ્વપ્નીલ ખરેડી.ડી.ઓ.-જીલ્લા વિકાસ અધિકારીddo-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]inસરદાર પટેલ પંચાયત ભવન, પાલનપુર, બનાસકાંઠા - 3850010274225406002742252063
શ્રી વી.એમ.દેસાઈટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo-suigam[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા પંચાયત કચેરી, સુઈગામ, બનાસકાંઠા
શ્રીમતી બી.વી.પટેલટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]lakhani[dot]gov[dot]in[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત કચેરી, લાખની, બનાસકાંઠા02744256001
શ્રી ટી.પી.લાડોલાટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo-deodar[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા પંચાયત કચેરી, દિઓદર, બનાસકાંઠા02735244427
શ્રી કલ્પનાબેન .એસ.ભુરીયાટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo-dantiwada[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા પંચાયત કચેરી, દાંતીવાડા, બનાસકાંઠા02748274300
શ્રી રાજેશ ધનગરટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo-dhanera[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા પંચાયત કચેરી, ધાનેરા, બનાસકાંઠા02748222053
શ્રી અરવિંદભાઈ જી પટેલટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo-amirgadh[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા પંચાયત કચેરી, અમિરગઢ, બનાસકાંઠા02742232089
શ્રી કે.સી.પંડ્યાટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo-danta[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા પંચાયત કચેરી, દાંતા, બનાસકાંઠા02749278236
શ્રી એ.એમ.પંડ્યાટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo-kankrej[at]gujrat[dot]gov[dot]inતાલુકા પંચાયત કચેરી, કાંકરેજ, બનાસકાંઠા02747233723
શ્રીમતી એલ.એ.ઠાકોરટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo-vav[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા પંચાયત કચેરી, વાવ, બનાસકાંઠા02740227032