બંધ

ગામ અને પંચાયતો

બનાસકાંઠા જીલ્લાના ગામો
ક્રમ નં. તાલુકા નામ ગામની સંખ્યા સૂચિ જુઓ
1 પાલનપુર 120 સૂચિ જુઓ
2 વડગામ 110 સૂચિ જુઓ
3 ડીસા 113 સૂચિ જુઓ
4 કાંકરેજ 103 સૂચિ જુઓ
5 ધાનેરા 78 સૂચિ જુઓ
6 દાંતીવાડા 57 સૂચિ જુઓ
7 અમીરગઢ 69 સૂચિ જુઓ
8 દાંતા 186 સૂચિ જુઓ
9 વાવ 79 સૂચિ જુઓ
10 થરાદ 124 સૂચિ જુઓ
11 સુઈગામ 42 સૂચિ જુઓ
12 ભાભર 53 સૂચિ જુઓ
13 દિઓદર 64 સૂચિ જુઓ
14 લાખની 53 સૂચિ જુઓ
  કુલ 1251