બંધ

એસ.ટી.ડી. અને પિન કોડસ

જીલ્લનાં એસ.ટી.ડી કોડ ની યાદી
તાલુકા એસ.ટી.ડી. કોડ જીલ્લો રાજ્ય
અમીરગઢ ૦૨૭૪૨ બનાસકાંઠા ગુજરાત
ભાભર ૦૨૭૩૫ બનાસકાંઠા ગુજરાત
દાંતા ૦૨૭૪૯ બનાસકાંઠા ગુજરાત
દાંતીવાડા ૦૨૭૪૮ બનાસકાંઠા ગુજરાત
દિયોદર ૦૨૭૩૫ બનાસકાંઠા ગુજરાત
ડીસા ૦૨૭૪૪ બનાસકાંઠા ગુજરાત
ધાનેરા ૦૨૭૪૮ બનાસકાંઠા ગુજરાત
કાંંકરેજ ૦૨૭૪૭ બનાસકાંઠા ગુજરાત
લાખણી ૦૨૭૪૪ બનાસકાંઠા ગુજરાત
પાલનપુર ૦૨૭૪૨ બનાસકાંઠા ગુજરાત
સુઈગામ ૦૨૭૪૦ બનાસકાંઠા ગુજરાત
થરાદ ૦૨૭૩૭ બનાસકાંઠા ગુજરાત
વાવ ૦૨૭૪૦ બનાસકાંઠા ગુજરાત
વડગામ ૦૨૭૩૯ બનાસકાંઠા ગુજરાત

 

જીલ્લાનાં ગામનાં પિન કોડ ની યાદી
સ્થળ પિન કોડ રાજ્ય જીલ્લો
અગાનવાડા 385555 ગુજરાત બનાસકાંઠા
અગાથાલા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
અકોલી 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
અલવાડા 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
અંંબાજી 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
અનાપુર છોટા 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
અંત્રોલી 385010 ગુજરાત બનાસકાંઠા
અરખી 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
અસરા 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
અસરડા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
અસોદર 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બાદરગઢ 385410 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બદરપુરા 385520 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બાઈવાડા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બાઈયાક 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બાળોધન 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બાળોધર 385530 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બલુંદ્રા 385135 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બલુંન્ત્રી 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બામણોજ 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બાપલા 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બરવાડા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બાસુ 385520 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બાવલચુડી 385210 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બેનાપ 385570 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બેવતા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાભર 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાચડી 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાચલવા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાડાથ 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાડી (જાથ) 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભડી-કોઠા 385505 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભદ્રમાલી 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભદ્રેવાડી 385560 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાગલ-જે 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાગલ (પી) 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાખરી 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાખરમોટી 385510 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાખોદર 385505 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાલગામ 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાણદોત્રા 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાણજાના 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભારદ્વવા 385570 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભટામલ-મોટી 385010 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાતીબ 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાત્રામ 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભાત્વર 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભેસાણા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભિલચલ 385505 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભિલડી 385530 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભોરડુ 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભોરોલ 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભોયણ 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ભુતેડી 385010 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બુકના 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
બુકોલી 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચડોતર 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચાલા 385570 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચાલ્વા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચંંડીસર 385510 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચાંગા 385520 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચંગ્ડા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચંગ્વાડા 385520 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચારડા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચાત્રા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચેખાલા 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચેક્રા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચેમ્બુવા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
છ્ણીયારા 385410 ગુજરાત બનાસકાંઠા
છાપી 385210 ગુજરાત બનાસકાંઠા
છત્રાલા 385530 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચિભડા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચિત્રાસણી 385010 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચુડમેર 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ચુવા 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દાભેલા 385130 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દૈયપ 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દાલપુરા 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દલવાડા 385515 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દલવાના 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ડાંંગીયા 385510 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દાંતા-બાવનગઢ 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દાંંતીવાડા 385505 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દાંતીવાડા-કોલોની 385505 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દેદાવા 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દિયોદર 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દેથલી 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધગડીયા 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધાખા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધાખવાડા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધાનાલી 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધાંધા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધાનેરા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધાનીયાવાડા 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધાનપુરા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધારાંધરા 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધરણોધર 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધિમા 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધોલીયા 385135 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધોતા 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધરેચના 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધુવા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ડીસા બજાર 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ડીસા-એમવય-પેડલ 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ડીસા મુખ્ય ડાક ઘર 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દોડગામ 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દુચકવાડા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દુધાવા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દુગડોલ 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ડુંગરાસણ 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
દુવા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઈદ્રાણા 385210 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઈટા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ફોર્ણા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગઢ 385515 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગડ્સીસર 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગાંગવા 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગરમ્બાડી 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગઠામણ 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઘાડા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઘાના 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઘોડસર 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ધોડીયાલ 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગીડાસણ 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગોળા 385410 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગોલગામ 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગોલ્વી 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગોરાડ 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ગુંદરી 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
હદાદ 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
હાસનપુર 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
હાથીદ્રા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
હોડા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઈદાતા 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
એકબાલગઢ 385135 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઈસારવા 385555 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જાડા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જાડી 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જાડીયા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જાડીયાલી 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જગાણા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જાખેલ 385555 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જલોધા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જલોત્રા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જામળા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જામરુ 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જાસાલી 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જસણવાડા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જસ્લેણી 385410 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જશ્વંત-ગઢ 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જેગોલ 385505 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જેલાણા 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જેતડા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જેથી 385135 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જહાંબડીયા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઝાત 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જહેર્ડા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જિતપુર 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જિવાણા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જોધસર 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જુનાડીસા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કાકર 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કાલેડા 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કામાલી 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કમ્બોઈ 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ક્ણોદર 385520 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કંસારી 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કપાસીયા 385135 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કાપ્રા-મોટા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કર્બુન 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કાર્જોડા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કાસારા 385555 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કાતાર્વા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કટાવ 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કણોદર-યુ 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કરડોસણ 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ખારીયા 385555 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ખેણગપુરા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ખેંત્વા 385530 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ખેરોલા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ખીમાણા 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ખીમત 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ખોડા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ખોડ્લા 385510 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ખીડોતર 385130 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કોડ્રામ 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કોતરવાડા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કોટડા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કોટેશ્વર 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુંચાવાડા 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુડા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુક્ડી 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુમાર 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુંભલમેર 385510 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુંભારખા 385570 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુંભાસણ 385515 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુંદલીયા 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુંદેલ 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુંણ્વર્વા 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુશ્કાલ 385510 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુવાળા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુવારળા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
કુવર્શી 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લાખણી 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લાલ્વાડા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લાલપુર 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લવાણા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લવારા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લક્ષ્મીપુરા 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લીમ્બુણી 385570 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લોદ્રાણી 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લોરવાડા 385530 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લુદ્રા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લુણપુર 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લુન્વા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
લુવાણા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
માદલ 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મડાણા 385519 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મડાણા (ડાંગીયા) 385510 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મધપુરા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મધકા 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મગરવાડા 385410 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મહાદેવીયા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
માહી 385210 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મજાદર 385210 ગુજરાત બનાસકાંઠા
માલણ 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મલાણા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
માલગઢ 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મલોત્રા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
માલુપુર 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મામણા 385570 ગુજરાત બનાસકાંઠા
માંડલ 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મંડલા 385560 ગુજરાત બનાસકાંઠા
માંંકડી 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
માનપુર 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
માનપુરા 385210 ગુજરાત બનાસકાંઠા
માનપુરીયા 385135 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મવસારી 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મેમદપુર 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મેતા 385520 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મીઠા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોરીયા (પી) 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોરીયા (એન) 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોરીખા 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોરથલ 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોરવાડા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોટા 385510 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોટા મેસ્રા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોટા-જામપુર 385555 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોટાસડા 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોટી-પાવડ 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મોટીમહુડી 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મુડેથા 385530 ગુજરાત બનાસકાંઠા
મુમાનવાસ 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નાગફના 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નાંદ્લા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નાંદોત્રા 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નાની 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નારોલી 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નાથપુરા 385555 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નવાવાસ 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નવિસણા 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નેકરીયા 385560 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નેનાવા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નેસડા-જુના 385530 ગુજરાત બનાસકાંઠા
નોખા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઓધવા 385505 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઓધવા-ડી 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાદણ 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાદર 385560 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાદરડી 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાલનપુર 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાલનપુર-દેલ્હીગેટ 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાલનપુર-ગંજબજાર 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાલનપુર-કમલપુરા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાલનપુર-કીર્તીસતંભ 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાલડી 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પંચાડા 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાંછા 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પંથવાડા 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પસ્વાડલ 385210 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પાટોસણ 385515 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પેછાદળ 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પેપ્લુ 385530 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પેપોલ 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પેથાપુર 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પીલુચા 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પીલુડા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પીરોજપુરા 385210 ગુજરાત બનાસકાંઠા
પુંજપુર 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાડકા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રડોસણ 385570 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાહ 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રૈયા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાજપુર (ડી) 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રામપુરા 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રામપુરા (ડી) 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રામસાણ 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાણાવસ 385010 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાણેર 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાણગપુર 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાણપુર 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાણપુર-વી-વાસ 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાંતીલા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રસાણા-મોટા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રતનપુર લોકનીકેતન 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાવેલ 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રવિયા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રાવિયાના 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રોબસ મોટી 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રુણી 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રુપલ 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
રુવેલ 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સદરપુર 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
શઘનશેત્ર 385010 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સ્ગ્રોસણા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સલ્લા 385515 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સામરવાડા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સમાઉ 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સમાધી 385515 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સનાલી 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સનાવિયા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સંધોશી 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સાંગ્રા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સાંવાલ 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સાપ્રેડા 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સરલ 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સરદાર ક્રિશ્નનગર 385506 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સરોત્રા 385135 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સાસમ 385515 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સવાપુરા 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સવીયાના 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સેમ્બલ પાણી 385110 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સેમોદ્રા 385410 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સેંધાની 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સેરાઉ 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
શ્રી અમીરગઢ 385130 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સીયા 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સીહોરી 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સીસ્રાણા 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સીયા 385560 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સોનેથ 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સોની 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સુઈગામ 385570 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સુરાણા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
સુથર નેસડી 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
તડાવ 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઠાકરવાડા 385520 ગુજરાત બનાસકાંઠા
થાનવડ 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
તાતીયાણા 385560 ગુજરાત બનાસકાંઠા
તેનીવાડા 385210 ગુજરાત બનાસકાંઠા
તેરવાડા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
થરા 385555 ગુજરાત બનાસકાંઠા
થરાદ 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
થાવર 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
થેરવાડા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ટિંબાચુડી 385210 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ટીંટોડા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
તીથગામ 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ટોટાણા 385560 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઉચોસણ 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઉજ્જન્વાડા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઉંબરી 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઉણ 385560 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઉંડઈ 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
ઉંદ્રાણા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાછાદળ 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાછોળ 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાડા 385555 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વડ્ગામ 385410 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વડગામડા 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વધાણા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વગ્ડા 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાઘસણ 385566 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાઘ્રોલ 385510 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાજાપુર જુના 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વખા 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વળદર 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાલેર 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાલપુરા 385560 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વામી 385565 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વારાસડા 385320 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વરનોડા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાસણ 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાસણા વાતમ 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વસારડા 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વસી 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાસણા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાતમ-જુના 385330 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાવ 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વાવડી 385575 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વેડંચા 385510 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વેલાવપુરા 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વેસા 385421 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વુજલાસણ 385120 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વિછીવાડી 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વિરમપુર 385001 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વિરુણા 385545 ગુજરાત બનાસકાંઠા
વિઠોદર 385535 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જાલ્મોર 385550 ગુજરાત બનાસકાંઠા
જેનાલ 385310 ગુજરાત બનાસકાંઠા