બંધ

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન શાખાના અમલીકરણ માટે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન શાખા જવાબદાર છે. તેના મુખ્ય કાર્યો નીચે મુજબ છે

  • કુદરતી આપત્તિ રાહત વળતર એટલે કે પૂર / ભૂકંપ / ચક્રવાત / અછત ની રાહત કામગીરી
  • કોમવાદી અધિકાર કેસોનો રાહત / વળતર / આવા કેસની સુનાવણી કોમી તણાવની જગ્યાઓનો ઇન્ડેન્ટેશનડીઆરએમ પ્રોગ્રામ્સ અમલીકરણ
  • જિલ્લાની આપત્તિ સંચાલન યોજના / તાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના / શહેર આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના / અન્ય શાખાઓના સહયોગથી ગ્રામ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના જાળવવી.
  • વિવિધ તાલીમ આપવી જેમ કે ઇઓસી વ્યવસ્થાપન તાલીમ, શોધ અને બચાવ,પ્રાથમિક સારવાર, પ્રારંભીક ચેતવણી સંચાર, સરકાર માટે ખાસ દિશા-નિર્દેશ કમ તાલીમ, સત્તાવાર / સ્વયંસેવકો / એનજીઓ
  • શાળા સલામતી માટે શાળા સ્તરે મોક ડ્રીલ, વિવિધ ઔદ્યોગિક એકમના ઓફસાઇટ મોક ડ્રીલ, સ્તરના ચોક્કસ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજનાના એસપીઓની ચકાસણી પર વિવિધ વહીવટી સ્તર મોક ડ્રીલ
  • શાળા / કોલાજ, વિવિધ સ્તરે ઝુંબેશો / રેલી, માસ અવેરનેસ જનરેશન પ્રોગ્રામમાં ડેરેન ઓરીએન્ટેશન પ્રોગ્રામ
નામ હોદ્દો સંપર્ક ઇમેઇલ
શ્રી બી. બી. પટેલ મામલતદાર ( આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ) ૦૨૭૪૨ ૨૫૦૬૨૭ dismgmt-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી સંજયકુમાર એન. ચૌહાણ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ અધિકારી ( આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ) ૯૫૩૭૫ ૧૧૪૫૮ dpodisasterbk[at]gmail[dot]com