બંધ

શ્રી અભિષેક પરમાર

તાલુકા પંચાયત કચેરી, દાંતા, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : tdo-danta[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02749278236