બંધ

શ્રી કેતન કે.પ્રજાપતિ

તાલુકા પંચાયત કચેરી, અમિરગઢ, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : tdo-amirgadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02742232089