બંધ

શ્રી ડી. એસ. નિનામા

જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લ સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001

ઇમેલ : dydeo-pln-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી
ફોન : +912742260791