બંધ

શ્રી સંદીપ જે. સાગલે

ઇમેલ : collector-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : કલેક્ટરશ્રી બનાસકાંઠા
મોબાઈલ નમ્બર : 9978406204
લેન્ડલાઇન નંબર : 02742257171