બંધ

શ્રી એન. કે. ભગોરા

ઇમેલ : mam-tharad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર થરાદ
મોબાઈલ નમ્બર : 7567002130
લેન્ડલાઇન નંબર : 02737223675