બંધ

શ્રી કે. કે. ઠાકોર

ઇમેલ : mam-vav[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર વાવ
મોબાઈલ નમ્બર : 7567002246
લેન્ડલાઇન નંબર : 02740227022