બંધ

શ્રી કમલ ચૌધરી

ઇમેલ : mam-palanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર પાલનપૂર
મોબાઈલ નમ્બર : 7567002259
લેન્ડલાઇન નંબર : 02742257261
ફેક્સ નંબર : 02742256800