બંધ

શ્રી વિજય દેસાઈ

ઇમેલ : mam-dantiwada[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર દાંતિવાડા
મોબાઈલ નમ્બર : 7567002101
લેન્ડલાઇન નંબર : 02748278081
ફેક્સ નંબર : 02748278271